Informatie voor onderaannemers - verbindingspersoon

U bent hier


Sinds eind 2017 zijn de verplichtingen die buitenlandse werkgevers moeten naleven om werknemers in België tewerk te stellen uitgebreid: 

1. Aanstellen van een verbindingspersoon is een verplichting:

De voorwaarden waaraan deze verbindingspersoon moet voldoen zijn de volgende:
Het moet een natuurlijke persoon zijn.
Een domiciliëring in België is niet noodzakelijk.
Dit kan een persoon zijn die intern is bij de werkgever of een derde op wie een beroep wordt gedaan.

De verbindingspersoon zal als contactpunt fungeren met de Belgische controle-ambtenaren in het kader van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers. De verbindingspersoon moet dus voldoende op de hoogte zijn van alle documenten en/of informatie die relevant is voor de detachering, zodat een vlotte communicatie mogelijk is.

Volgende informatie moet worden meegedeeld aan de bevoegde Belgische overheid:

Naam, voornamen en geboortedatum.
De hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt.
Zijn fysieke en elektronische adressen, alsook een telefoonnummer waarop hij bereikbaar is.

Link4Projects biedt u een interessante oplossing: Link4Projects kan voor u deze verplichte verbindingspersoon in Belgie te zijn.

Kunnen we helpen?

Uw bedrijf heeft nood aan technisch professioneel personeel of partners? m.a.w. : vitale bouwstenen ontbreken!